RAMMLER DER WOCHE 2

RAMMLER DER WOCHE 2Sieger

Dominik Schwegler

Euse pflichtbewossti Dominik hed sis neue Cornett vo dä MGS potzt. Denn heder denkt, er chönnt ja Guggemusigtrompete grad au na potze, so onderem Motto zwei Fliegen auf einen Streich.... Domm nor, wemmer bim zämeboue Cornettventil i Trompete inetued ond a dä Probe kei ton usebrengt ...


Dominik Schwegler

Euse pflichtbewossti Dominik hed sis neue Cornett vo dä MGS potzt. Denn heder denkt, er chönnt ja Guggemusigtrompete grad au na potze, so onderem Motto zwei Fliegen auf einen Streich.... Domm nor, wemmer bim zämeboue Cornettventil i Trompete inetued ond a dä Probe kei ton usebrengt ...

Patrick Arnold

Mer send noch de Bogetenacht no go z mörgele ond de verschwendet de PP plötzli ofs WC nochemne Zitli semer de go luege was los esch ond de gsämer de Pouli wie de sech d Badwanne gföllt hed ond am Bädele esch ond hed sech no de Rasierer vo de Tochter gno ond sech no d Bei Rasiert.

Raphael Frank

de räphu dä verreckt herrgottscheib hed sech doch tatsächlech gfrogt, öbmer s‘fasnachtschleid grad muess aalegge bim 2. uftrett.. met dem ned gnueg, hed s‘taxi doch no bi ehm dehei zue mösse, wöuer s‘guuggi vergässe hed..ond zu gueter letscht escher no is schwetze cho wöu ehm d‘ventil iigfrore send.

© 2018 Rhythmus Rammler Schlierbach / Impressum